آخرین اخبار :

راهنمای جدول امتیازدهی

کلاس رده بندی سنی امتیاز ورودی کلاس امتیاز حداکثری کلاس امتیاز حد نصاب جهت کسب جایزه ارزش جایزه ورودی مسابقات به ازای هر دوره
↓C 9 الی 13 18 180 900 6 میلیون ریال نقدی با بن خرید معادل محصولات SALMING + 90 امتیاز 400000 ریال
↓B 13 الی 15 21 210 1050 7 میلیون ریال نقدی با بن خرید معادل محصولات SALMING + 105 امتیاز 400000 ریال
↓A 15 الی 19 30 300 1500 10 میلیون ریال نقدی با بن خرید معادل محصولات SALMING + 150 امتیاز 400000 ریال
A+ 19 الی 30 36 360 1800 12 میلیون ریال نقدی با بن خرید معادل محصولات SALMING + 180 امتیاز 500000 ریال
↑B+ 30 الی 35 27 270 1350 9 میلیون ریال نقدی با بن خرید معادل محصولات SALMING + 135 امتیاز 500000 ریال
↑D 35 الی 45 24 240 1200 8 میلیون ریال نقدی با بن خرید معادل محصولات SALMING + 120 امتیاز 500000 ریال
↑E 45 الی 55 21 210 1050 7 میلیون ریال نقدی با بن خرید معادل محصولات SALMING + 105 امتیاز 500000 ریال
↑F 55 به بالا 18 180 900 6 میلیون ریال نقدی با بن خرید معادل محصولات SALMING + 90 امتیاز 500000 ریال
حامیان اسکواش تورز